Förverkligandet av enkäten

Hur har utexaminerade från yrkeshögskolorna hittat sysselsättning och hur motsvarar examen behoven i arbetslivet? Hur ser högskoleutbildades karriär ut? Svar på dessa frågor fås med den riksomfattande karriäruppföljningsenkäten för yrkeshögskolor.

 

Målgrupp

Karriäruppföljningsenkäten skickas varje år ut till cirka 27 000 personer som tagit yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen för fem år sedan.

 

Användning av resultaten

Högskolorna använder informationen från karriäruppföljningen för att planera och utveckla utbildningen. Högskolestuderande och personer som söker till yrkeshögskolor får information till stöd för den egna karriärplaneringen och sysselsättningen. Undervisnings- och kulturministeriet använder de riksomfattande resultaten från enkäten vid bedömningen av högskoleutbildningens kvalitet och utvecklingsbehov.

 

Förverkligandet av karriäruppföljningen

Karriäruppföljningsenkäten genomförs årligen i oktober och november (årsklocka).
Ett riksomfattande karriäruppföljningsnätverk för yrkeshögskolorna har grundats för att förverkliga karriäruppföljningsenkäten för yrkeshögskolorna och distribuera resultaten. För det tekniska förverkligandet av enkäten svarar CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

 

Etiska principer

Förverkligandet av karriäruppföljningsenkäten för yrkeshögskolor styrs av de etiska principer som godkänts av Rådet för yrkeshögskolornas rektorer ARENE rf. Arenes rektorsmöte godkände de etiska principerna i maj 2020.

 

Behandling av materialet

Uppgifterna samlas in, förvaras och används på ett ansvarsfullt sätt med respekt för deltagarnas rättigheter och dataskydd. Vid insamlingen av uppgifterna följs ändamålsenliga lagar, förordningar och föreskrifter. Resultaten av enkäterna rapporteras systematiskt och ansvarsfullt med iakttagande av dataskyddsförordningen och god vetenskaplig praxis.

 

Resultaten påverkar den finansiering som yrkeshögskolorna beviljas av staten

Utgående från svaren på karriäruppföljningsenkäten tilldelas yrkeshögskolorna tre procent av deras basfinansiering. De frågor i enkäten som påverkar finansieringsmodellen har valts så att de mäter den utexaminerades nöjdhet med högskoleutbildningen, möjligheterna att använda den kompetens som inhämtats under studierna i arbetslivet, de krav som arbetet ställer i förhållande till högskoleutbildningen och högskoleutbildningens betydelse för utveckling av kompetens (UKM 2017).

Mer information om karriäruppföljningen för yrkeshögskolor

Om du har frågor om karriäruppföljningsenkäten eller dess förverkligande kan du kontakta Satu Helmi: satu.helmi@turkuamk.fi/050 598 5563