Etiska principer för karriäruppföljningsenkäten

ETISKA PRINCIPER FÖR KARRIÄRUPPFÖLJNINGSENKÄTEN FÖR YRKESHÖGSKOLOR

(Godkänd av Arenes rektorsmöte 9.6.2020, godkänd av utbildningsutskottet 27.5.2020)

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer ARENE rf:s rektorsmöte har godkänt de etiska principerna för förverkligandet av karriäruppföljningsenkäten för yrkeshögskolorna.  De etiska principerna fastställer ramvillkoren för förverkligandet av yrkeshögskolornas gemensamma karriäruppföljningsenkät.

 

Syftet med karriäruppföljningsenkäten

Karriäruppföljningsenkätens syfte är att följa upp de olika skedena i karriären för personer som tagit examen vid en yrkeshögskola (alumner) och använda uppgifterna i undersökningar som belyser karriärens början för utexaminerade, utveckling av utbildningen och studiehandledningen.

Karriäruppföljningsenkäten erbjuder information för sökande, studerande och utexaminerade för planeringen av de egna studierna och karriären.

Karriäruppföljningsenkäten fungerar som en kvalitativ mätare för sysselsättning i finansieringsmodellen för yrkeshögskolorna.

 

Förverkligandet av karriäruppföljningsenkäten

ARENE har 12.12.2019 grundat ett karriäruppföljningsnätverk för att utveckla och förverkliga karriäruppföljningsenkäten. Nätverkets verksamhet leds av ARENE:s utbildningsutskott. Utbildningsutskottet utser en arbetsgrupp på karriäruppföljningsnätverkets förslag (fyra till sex personer från olika yrkeshögskolor) som svarar för det praktiska förverkligandet av enkäten och rapportering av resultaten.

Det gemensamma innehållet i den riksomfattande enkäten kan endast ändras med karriäruppföljningsnätverkets gemensamma beslut. Yrkeshögskolorna kan lägga till egna extrafrågor i slutet av enkäten.

Med karriäruppföljningsenkäten samlar man in de utexaminerades subjektiva erfarenheter och åsikter om den egna utbildningen och sysselsättningen.

 

Insamling av enkätmaterialet och kommunikation till målgruppen under enkäten

Utbildningsutskottet bekräftar principerna som styr det praktiska förverkligandet av enkäten utgående från karriäruppföljningsgruppens förslag. I dessa fastställs hur man närmar sig målgruppen för enkäten under genomförandet av enkäten och den tidpunkten då enkäten inleds och avslutas bekräftas.

 

Etiska principer

Man kommunicerar öppet om hur materialet samlas in både till deltagarna i enkäten och användarna av uppgifterna. Deltagarna i enkäten informeras om vilka syften uppgifterna från enkäten används för och varför det är viktigt att besvara enkäten. Enkätens koppling till finansieringsmodellen för yrkeshögskolor ska nämnas.

Det är frivilligt att besvara enkäten och målgruppen för enkäten utsätts inte för press att delta. För deltagande i enkäten betalas inget arvode och inga gåvor ges deltagarna. Inga yrkeshögskolespecifika utlottningar ordnas bland deltagarna.

Varje yrkeshögskola får under genomförandet av enkäten kontakta deltagarna personligen högst två gånger utöver de e-postmeddelanden och SMS som skickas till alla av CSC.

Tekniska anvisningar ges för besvarandet av enkäten (till exempel inloggning i enkäten och ifyllande av det elektroniska formuläret).

Uppgifterna samlas in, förvaras och används på ett ansvarsfullt sätt med respekt för deltagarnas rättigheter och dataskydd. Vid insamlingen av uppgifterna följs ändamålsenliga lagar, förordningar och föreskrifter. Deltagarna informeras om detta i samband med insamlingen av uppgifterna.

Enkäternas resultat rapporteras systematiskt och ansvarsfullt, med iakttagande av dataskyddsförordningen och god vetenskaplig praxis. Yrkeshögskolorna informerar deltagarna i enkäten och alumnerna som lämnat sina kontaktuppgifter om resultaten. Personregistret som skapas för kommunikation sammanlänkas inte med det egentliga enkätmaterialet och används inte för andra ändamål utan deltagarens samtycke.

Yrkeshögskolorna kan använda sina egna resultat med iakttagande av god marknadsförings- och kommunikationssed och för de användningsändamål som nämns i dataskyddsbeskrivningen.