Uraseurantakyselyn eettiset periaatteet

(Arenen rehtorikokouksen hyväksymä 9.6.2020, koulutusvaliokunnan hyväksymä 27.5.2020)

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry:n rehtorikokous on hyväksynyt eettiset periaatteet ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyn toteuttamisessa.  Eettiset periaatteet määrittävät reunaehdot ammattikorkeakoulujen yhteisen uraseurantakyselyn toteuttamiselle


Uraseurantakyselyn tarkoitus

Uraseurantakyselyn tarkoitus on seurata ammattikorkeakoulusta valmistuneiden (alumnien) työuran vaiheita ja työmarkkinatilannetta sekä hyödyntää seurannassa saatua tietoa korkeakoulutettujen työuran alkua valottavissa tutkimuksissa, koulutuksen kehittämisessä ja opintojen ohjauksessa.

Uraseurantakysely tarjoaa tietoa hakuvaiheessa oleville, opiskelijoille ja valmistuneille omien opintojen ja uran suunnitteluun.

Uraseurantakysely toitmii laadullisen työllistymisen mittarina ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa.

Uraseurantakyselyn toteutus

ARENE on 12.12.2019 perustanut uraseurantaverkoston kehittämään ja toteuttamaan uraseurantakyselyä. Verkoston toimintaa ohjaa ARENEn koulutusvaliokunta. Koulutusvaliokunta nimittää työryhmän uraseurantaverkoston esityksestä (4-6 henkilöä eri ammattikorkeakouluista) vastaamaan kyselyn käytännön toteutuksesta ja tulosten raportoinnista.

Valtakunnallisen kyselyn yhteistä sisältöä voi muokata vain uraseurantaverkoston yhteisellä päätöksellä. Ammattikorkeakoulut voivat lisätä kyselyn loppuun omia lisäkysymyksiä.

Uraseurantakyselyssä tutkinnon suorittaneilta kerätään vastaajan subjektiivisia kokemuksia ja mielipiteitä koulutuksesta ja työllistymisestä.

Kyselyaineiston keruu ja viestintä kohderyhmälle kyselyn aikana

Koulutusvaliokunta vahvistaa uraseurantaryhmän esityksen pohjalta kyselyn käytännön toteutusta ohjaavat periaatteet. Niissä määritellään, miten kyselyn kohdejoukkoa lähestytään kyselyn aikana sekä vahvistetaan kyselyn alkamis- ja päättymisajankohta.

Eettiset periaatteet

Aineiston keruun tapa kerrotaan avoimesti sekä vastaajille että palautetiedon käyttäjille. Kyselyn vastaajille kerrotaan mihin kyselyiden tuottamaa tietoa käytetään ja miksi kyselyyn vastaaminen on arvokasta. Kyselyn yhteys ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliin tulee mainita.

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista eikä kyselyn kohderyhmää painosteta vastaamaan kyselyyn. Kyselyyn vastaamisesta ei makseta palkkioita tai anneta lahjoja. Vastanneiden kesken ei järjestetä ammattikorkeakoulukohtaisia arvontoja.

Jokainen ammattikorkeakoulu saa olla kyselyn aikana yhteydessä vastaajiin henkilökohtaisesti maksimissaan kaksi kertaa CSC:n kaikille keskitetysti lähettämien sähköpostien ja tekstiviestien lisäksi.

Kyselyyn vastaamista ohjeistetaan teknisestä näkökulmasta (esim. kyselyyn kirjautuminen, sähköisen lomakkeen täyttäminen).

Tietoa kerätään, säilytetään ja käytetään vastuullisesti vastaajien oikeuksia ja henkilön tietosuojaa kunnioittaen. Tiedonkeruun kaikissa vaiheissa noudatetaan asiamukaisia lakeja, asetuksia ja ohjeistuksia. Nämä asiat kerrotaan vastaajille aina tiedonkeruun yhteydessä.

Kyselyiden tulokset raportoidaan systemaattisesti ja vastuullisesti sekä tietosuoja-asetusta ja hyvää tieteellistä tapaa noudattaen. Korkeakoulut tiedottavat tuloksista kyselyyn vastanneille ja yhteystietonsa jättäneille alumneille. Tiedotusta varten muodostuvaa henkilötietorekisteriä ei yhdistetä varsinaiseen kyselyaineistoon, eikä sitä ilman vastaajan lupaa käytetä muihin tarkoituksiin.

Ammattikorkeakoulut voivat käyttää omia tuloksiaan noudattaen hyvää viestintä- ja markkinointitapaa sekä tietosuojaselosteessa mainittuja käyttötarkoituksia.